Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Nord Stream 2 czyli pakt Ribbentrop-Mołotow

Kliknij, aby powiekszyc


Konferencja prasowa z udziałem ministra spraw zagranicznych III Rzeszy - Joachima von Ribbentropa

ze zbiorów NAC


Proszę uważnie przyjrzeć się mapie pokazującej IV rozbiór Polski w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow, to co zobaczymy jest poniekąd syntezą nie tylko naszych tysiącletnich dziejów ale także bliższej i dalszej przyszłości. Kolejny rozbiór nie musi wcale wyglądać taj jak poprzednie, może się odbyć jedynie w sferze ekonomicznej z zachowaniem wszelkich pozorów istnienia niezależnego państwa polskiego. Otto von Bismarck, zaciekły wróg Polaków (uważał, że należy tak nas tłuc aby odeszła nam ochota do życia) a równocześnie genialny polityk twierdził, że polityka zaczyna się od mapy a jej tajniki polegają na podpisaniu dobrego układu z Rosją. Reguła Bismarcka była i jest nadal aktualna wystarczy przypomnieć zniszczenie państwa polskiego w XI wieku przez wspólną akcję króla Niemiec a zarazem cesarza z władcą Rusi kijowskiej, rozbiory pod koniec XVIII wieku i wreszcie pakt Ribbentrop -Mołotow. Odejście przez Niemcy od reguły żelaznego kanclerza doprowadziło do I wojny światowej i uzyskania prze Polskę niepodległości.

Kiedyś Radosław Sikorski w chwili niepojętego odruchu szczerości porównał rosyjsko-niemieckie porozumienie  w sprawie budowy magistrali gazowej Nord Stream do paktu Ribbentrop-Mołotow. Określenie to jeszcze bardziej pasuje do Nord Stream 2,  dwunitkowego gazociągu służącego do przesyłu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec budowanego na dnie morza Bałtyckiego  tak aby ominąć naturalne kraje tranzytowe: Ukrainę, Polskę oraz republiki nadbałtyckie. Wbrew deklaracjom strony niemieckiej i rosyjskiej nie jest to jedynie "projekt komercyjny", ponieważ jego realizacja pociąga za sobą daleko idące konsekwencje geopolityczne. Niemcy, które stały sie głównym hubem energetycznym w Europie jednak równocześnie zwiększyła się zależność gospodarcza Niemiec od Rosji. Na dobitkę forsowana w Unii europejskiej dekarbonizacja Europy Środkowo-Wschodniej w jeszcze większym stopniu niż dotychczas uzależni gospodarkę Polski od Niemiec.

Największym beneficjentem Nord Stream 2 jest Rosja, która stała się praktycznie monopolistą w dostawach gazu pomimo prób ich dywersyfikacji ze strony państw Europy Środkowo-Wschodniej. To z kolei stanowi groźbę dla niepodległości Ukrainy i Białorusi. Niezagrożona realnymi sankcjami Rosja, której pozycja polityczna i gospodarcza znacznie wzrośnie po zakończeniu budowy gazociągu może podjąć skuteczną próbę federalizacji Białorusi oraz podporządkowania sobie Ukrainy poprzez działania militarne. Berlin ze względu na powiązania gospodarcze z Moskwą milcząco poprze jej działania. Z  kolei federalizacja Białorusi zmieni położenie militarne Polski w sposób skrajnie niekorzystny praktycznie uniemożliwiając przy dzisiejszym stanie polskiej armii skuteczną obronę przed ewentualnym rosyjskim atakiem.

Tajny protokół do paktu III Rzesza - ZSRR z 23 sierpnia 1939

Z okazji podpisania paktu o nieagresji między Rzeszą Niemiecką a ZSRR podpisani pełnomocnicy obu stron poruszyli w ściśle poufnej wymianie zdań sprawę wzajemnego rozgraniczenia sfer interesów obu stron. Wymiana ta doprowadziła do następującego wyniku:

1. Na wypadek przekształcenia terytorialno-politycznego obszaru należącego do państw bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa), północna granica Litwy tworzy automatycznie granicę sfery interesów niemieckich i ZSRR, przy czym obie strony uznają roszczenia Litwy do terytorium wileńskiego.

2. Na wypadek terytorialno-politycznego przekształcenia terytoriów należących do państwa polskiego, sfery interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone w przybliżeniu przez linię Narew-Wisła-San. Kwestia, czy i w interesie obu uznane będzie za pożądane utrzymanie niepodległego państwa polskiego zostanie definitywnie zdecydowane dopiero w ciągu dalszego rozwoju wypadków politycznych. W każdym razie oba rządy rozwiążą tę kwestię na drodze przyjacielskiego porozumienia.

3. Jeżeli chodzi o południowy wschód Europy, to ze strony rosyjskiej podkreśla się zainteresowanie Besarabią. Ze strony Niemiec stwierdza się zupełne desinteressment odnośnie do tego terytorium.

4. Protokół ten traktowany będzie przez obie strony w sposób ściśle tajny.

Podpisano:

Za rząd Rzeszy Niemieckiej............................................J. Ribbentrop

Za rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich............W. Mołotow

Moskwa, 23 sierpnia 1939"

Tekst przemówienia Józefa Stalina na posiedzeniu Biura Politycznego

KC WKP(b) 19 sierpnia 1939 roku

"Kwestia pokoju albo wojny wchodzi w krytyczną dla nas fazę. Jeżeli

zawrzemy układ o wzajemnej pomocy z Francją i Wielką Brytanią,

Niemcy zrezygnują z Polski i zaczną szukać modus vivendi z państwami

zachodnimi. Wojnie się zapobiegnie, ale w przyszłości wydarzenia

mogą przyjąć obrót niebezpieczny dla ZSRR. Jeżeli przyjmiemy propozycję

Niemiec i zawrzemy z nimi paki o nieagresji. Niemcy, oczywiście,

napadną na Polskę, a wtedy przystąpienie do tej wojny Francji i Anglii

będzie nieuniknione. Europę Zachodnią ogarną poważne niepokoje

i zamieszki. W tych warunkach będziemy mieli duże szanse pozostania

na uboczu konfliktu i przystąpienia do wojny w dogodnym dla nas

momencie.

Doświadczenie ostatnich dwudziestu lat wskazuje, że w okresie

pokoju niemożliwy jest w Europie ruch komunistyczny na tyle silny.

by partia bolszewicka mogła zagarnąć władzę. Dyktatura tej partii jest

możliwa jedynie jako rezultat wielkiej wojny. Dokonamy własnego

wyboru; jest to jasne. Powinniśmy przyjąć propozycję Niemiec

i uprzejmie odesłać do domu misję francuską, Pierwszą korzyścią,

jaką odniesiemy, będzie zniszczenie Polski aż po przedpola Warszawy,

włącznie z ukraińską Galicją.

Niemcy pozostawiają nam całkowitą swobodę działania w krajach

bałtyckich i nie sprzeciwiają się powrotowi w granice Związku Radzieckiego

Besarabii. Gotowe są odstąpić nam jako strefę wpływów

Rumunię, Bułgarię i Węgry. Otwarty pozostaje problem Jugosławii...

Jednocześnie jednak powinniśmy przewidzieć następstwa, wynikające

zarówno z ewentualnej klęski Niemiec, jak i z ich ewentualnego zwycięstwa.

W wypadku klęski nieuchronnie nastąpi sowietyzacja Niemiec

i zostanie utworzony rząd komunistyczny. Nie wolno nam zapominać,

że zsowietyzowane Niemcy znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie,

jeśii owa sowietyzacja będzie następstwem klęski Niemiec

w krótkotrwałej wojnie. Anglia i Francja będą jeszcze wystarczająco

silne, by opanować Berlin i unicestwić zsowietyzowane Niemcy. A my

nie będziemy w stanie przyjść z pomocą naszym bolszewickim towarzyszom

w Niemczech.

Tak więc, nasze zadanie polega na tym, by Niemcy były w stanie

prowadzić wojnę jak najdłużej, po to, by Anglia i Francja, zmęczone

i wyniszczone, nie mogły pokonać zsowietyzowanych Niemiec. ZSRR.

zachowując stanowisko neutralne i oczekując na sprzyjający moment,

będzie udzielać pomocy obecnym Niemcom, zaopatrując je

w surowce i produkty. Rozumie się jednak samo przez się, że nasza

pomoc nie powinna przekraczać określonych rozmiarów, mogłaby to

bowiem zachwiać naszą ekonomiką i osłabić potęgę naszej armii.

Jednocześnie musimy prowadzić aktywną propagandę komunistyczną,

zwłaszcza w bloku angielsko-francuskim, a przede wszystkim

we Francji. Powinniśmy być przygotowani na to, że w tym kraju

w okresie wojny partia będzie zmuszona odstąpić od działalności legalnej

i zejść do podziemia. Wiemy, że ta robota będzie wymagać wielu

ofiar, ale nasi francuscy towarzysze nie będą się wahać, ich zadaniem

powinna być przede wszystkim demoralizacja i rozkład armii oraz

policji. Jeśli le wstępne zadania zostaną wykonane należycie, bezpieczeństwo

radzieckich Niemiec będzie zapewnione, a to z kolei ułatwi

sowietyzację Francji.

Aby te plany mogły zostać zrealizowane, konieczne jest by wojna

trwala jak najdłużej, i właśnie na to powinny być skierowane

wszystkie siły, którymi dysponujemy w Europie Zachodniej i na Bałkanach.

Rozpatrzmy teraz drugą ewentualność, to jest zwycięstwo Niemiec.

Niektórzy są zdania, że taka możliwość stanowi dla nas poważne

zagrożenie. Jest w tej opinii jakaś cząstka prawdy, ale byłoby błędem

sądzić, że owo zagrożenie będzie tak bliskie i tak wielkie, jak niektórzy

je sobie wyobrażają. Jeżeli Niemcy odniosą zwycięstwo, wyjdą z wojny

zbył wyniszczone, by rozpocząć konflikt zbrojny z ZSRR. w każdym

razie w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Główną troską Niemiec będzie pilna obserwacja pokonanych Anglii

i Francji, aby zapobiec ich odrodzeniu. Z drugiej strony, zwycięskie

Niemcy wejdą w posiadanie olbrzymich terytoriów i przez wiele dziesięcioleci

będą zajęte ich eksploatacją i zaprowadzaniem tam niemieckich

porządków. Jest rzeczą oczywistą, że Niemcy będą zbyt zajęte

gdzie indziej, aby się zwrócić przeciwko nam.

Jeszcze jedno będzie działać na rzecz naszego bezpieczeństwa.

W pokonanej Francji Komunistyczna Partia Francji zawsze będzie

bardzo silna. Rewolucja komunistyczna nadejdzie nieuchronnie, a my

będziemy mogli wykorzystać tę okoliczność, by przyjść z pomocą

Francji i uczynić ją naszym sojusznikiem. Później wszystkie narody,

które trafią pod pieczę zwycięskich Niemiec, również staną się naszymi

sojusznikami. Otworzą się przed nami rozległe perspektywy

szerzenia Rewolucji Światowej.

Towarzysze! W interesie ZSRR - Ojczyzny Mas Pracujących, jest, by

wojna wybuchła pomiędzy Rzeszą i kapitalistycznym blokiem angielsko-

francuskim. Należy zrobić wszystko, żeby ta wojna ciągnęła się

jak najdłużej, po to, by obie strony nawzajem się wyniszczyły. Właśnie

dlatego powinniśmy się zgodzić "a zawarcie zaproponowanego przez

Niemcy paktu, i pracować nad tym. by ta wojna, gdy już zostanie

wypowiedziana, trwała jak tylko można najdłużej. Trzeba będzie

wzmóc działalność propagandową w krajach walczących, po to. byśmy

byli gotowi w momencie, gdy wojna się skończy..."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz